Skip to main content

Volume 5 Supplement 1

International Society on Brain and Behaviour: 2nd International Congress on Brain and Behaviour

Meeting abstracts

International Society on Brain and Behaviour: 2nd International Congress on Brain and Behaviour.

Thessaloniki, Greece17-20 November 2005

Concatenated PDF 5S1

Page 4 of 7

  1. Authors: Rafael Tabares-Seisdedos, Teresa Escamez, Juan Martinez-Gimenez, Vicent Balanza, Jose Salazar, Gabriel Selva, Cristina Rubio, Eduard Vieta, Emilio Geijo-Barrientos, Anabel Martinez-Aran, Orly Reiner and Salvador Martinez
    Citation: Annals of General Psychiatry 2006 5(Suppl 1):S157
  2. Authors: Dimitrios Kalfas, Thanos Didaskalou, Georgios Anthimidis, Katerina Polizoi, Triantafillia Gianniki, Presveia Tatsi, Maria Lazaridou, Konstantinos Vasilakos, Dimitrios Beis and Abdel Tawfik
    Citation: Annals of General Psychiatry 2006 5(Suppl 1):S161
  3. Authors: Dimitrios Kalfas, Thanos Didaskalou, Katerina Polyzoi, Georgios Anthimidis, Dimitrios Beis, Presveia Tatsi, Konstantinos Vasilakos, Nikoletta Pampouchidou, Ioannis Pavlidis and Abdel Tawfik
    Citation: Annals of General Psychiatry 2006 5(Suppl 1):S184